×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8576/VPCP-QHĐP
V/v tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (văn bản số 2984/UBND-KTTH ngày 09 tháng 6 năm 2019) về việc tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5198/BKHĐT-LTĐT ngày 13 tháng 8 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 3122/BTP-PLDSKT ngày 24 tháng 8 năm 2020), Tài chính (văn bản số 10323/BTC-ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 4172/BXD-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2020), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp tại các văn bản nêu trên (file đính kèm) để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Đấu thầu, các văn bản pháp luật có liên quan về đấu thầu và quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TP, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN, NN, KTTH;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Thg.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng