Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/BXD-KTXD
V/v đề nghị hướng dẫn áp dụng một số định mức trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 190/SXD-QLHT ngày 08/2/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn áp dụng một số định mức trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Cách tính khối lượng đất cần để đắp:

Việc tính khối lượng đất đắp phụ thuộc vào loại đất dùng để đắp. Trường hợp đào đất để đắp thì khối lượng đất cần để đắp bằng khối lượng đất phải đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp theo hướng dẫn tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng. Trường hợp mua đất rời để đắp thì ngoài hệ số chuyển đổi từ đất cần để đắp sang đất đắp, khi tính khối lượng đất đắp được bổ sung thêm hệ số chuyển thể tích từ đất tự nhiên sang đất tơi tùy thuộc từng loại đất quy định tại TCVN 4447:2012 .

2. Về công tác tưới nước trước khi đắp:

Việc xác định lượng nước tưới bổ sung cho đất trước khi đắp căn cứ vào yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật trong thiết kế được duyệt, kết quả thí nghiệm xác định độ ẩm tốt nhất của đất.

3. Về việc áp dụng định mức đào móng công trình bằng máy và thủ công:

Thành phần công việc đào móng công trình bằng máy đào nêu trong định mức công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP đã bao gồm công tác hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Do đó, khi áp dụng định mức cho công tác đào móng bằng máy đào theo định mức đã công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP thì không phân chia khối lượng đào móng bằng máy trên đào sửa thủ công. Việc xác định cụ thể khối lượng đào bằng máy, thủ công phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình, áp dụng trên nguyên tắc đảm bảo mục tiêu, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh