Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8497/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Woojin Global Logistics Việt Nam
Địa chỉ: Axtex Saigon Building, Phòng 7B
Số 236 - 238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Mã số thuế: 0313065541

Trả lời văn bản số WJVN2016-01 ngày 03/8/2016 của Công ty về thuế giá trị gia tăng, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu),

Căn cứ khoản 1 văn bản số 6142/BTC-CST ngày 09/5/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với giá và khoản phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển của hãng tàu nước ngoài:

“Đối với khoản phụ thu được coi là giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển: Các khoản phụ thu được coi là giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển (sau đây gọi là khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển) là giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển phụ (Surcharges) có tác dụng bù đắp trực tiếp vào giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển chính (Freight) mỗi khi có những biến động lớn làm giảm nguồn thu của người vận chuyển từ giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và sẽ mất đi khi biến động mất đi, đồng thời phải do người thanh toán giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển (người có quyền thuê tàu - xuất CIF; nhập FOB) thanh toán, bao gồm: phụ thu dịch vụ xếp dỡ container (THC), phụ thu cước xăng dầu EBS/BUC/FRC; phụ thu mất cân bằng container; phụ thu (ASC-STS-ARS-EBS) theo giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển; phụ thu biến động tỷ giá tiền tệ; phụ thu tắc nghẽn cảng; phụ thu mùa cao điểm; phụ thu vận tải mùa đông; phụ thu thời tiết xấu; phụ thu rủi ro khẩn cấp (ERC); phụ thu rủi ro chiến tranh.

Khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển của hãng tàu nước ngoài không thuộc đối tượng phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; Khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển đối với chiều từ Việt Nam đi nước ngoài (bên Việt Nam xuất khẩu hàng hóa theo điều kiện CIF) thuộc đối tượng áp dụng thuế TNDN với tỷ lệ 2% trên doanh thu. Trường hợp bên Việt Nam nhập khẩu hàng hóa theo điều kiện FOB thì khoản phụ thu theo giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển không phải kê khai tính nộp thuế TNDN.”

Trường hợp Công ty là đại lý của hãng tàu nước ngoài có thu hộ khoản phụ thu dịch vụ xếp dỡ container (THC) được coi là giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển theo hướng dẫn tại khoản 1 văn bản số 6142/BTC-CST thì khi thu tiền của khách hàng, Công ty lập hóa đơn nhưng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn thể hiện dòng tiền hàng là giá trị dịch vụ thanh toán cho chủ tàu nước ngoài (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT và dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
1813_25133 (05/8/2016)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga