×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế GTGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4
Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 07, Quận 6, TP.HCM
Mã số thuế: 0301464728

Trả lời văn thư số 729/TTCL4-TCKT ngày 16/12/2019 của Trung tâm về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT:

+ Tại Khoản 13 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

..."

Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

..."

Căn cứ quy định trên, trường hợp theo trình bày, Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4 là đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2019 Trung tâm kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Năm 2020 Trung tâm chuyển sang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, nếu trung tâm có phát sinh hoạt động bán hồ sơ mời thầu khi Trung tâm thực hiện việc mua sắm hàng hóa, vật tư thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Đối với hoạt động tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nếu thuộc hoạt động dạy học, dạy nghề và Trung tâm thực hiện đầy đủ các thủ tục về đăng ký, cấp phép hoạt động (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT 3;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (ptlai.5b).
2559-18555059/19

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình