Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8053/TXNK-CST
V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 2435/HQHCM-TXNK ngày 19/8/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc áp dụng chính sách thuế GTGT hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau :

Vướng mắc về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế đã được Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính. Ngày 17/6/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3985/TCHQ-TXNK trả lời ông Huỳnh Cẩm Hà và hướng dẫn thống nhất Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 3985/TCHQ-TXNK nêu trên.

Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng