Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80202/CT-TTHT
V/v chính sách thuế TNCN đối với các khoản từ thiện, nhân đạo

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai
(Địa chỉ: Số 78 Đường Giải Phóng, P. Phương Đình, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, MST: 0100923097)

Trả lời công văn số 1248/BVBM-CTHN ngày 08/10/2019 của Bệnh viện Bạch Mai hỏi về chính sách thuế TNCN đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tỉnh thuế từ tiền lương; tiền công, từ kinh doanh. Cụ th như sau:

3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

a.1) Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

Các tchức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định s 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, b sung Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điu kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định s 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao đng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đo, quỹ khuyến hc đưc thành lp và hot đng theo quy đnh tại Ngh đnh s 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về t chức, hot đng của quỹ xã hi quỹ từ thin, hoạt đng vì mc đích từ thin, nhân đo, khuyến hc, không nhm mc đích lợi nhun và quy đnh ti các văn bản khác có liên quan đến vic quản lý, sử dng các nguồn i tr.

Tài liu chứng minh đóng góp từ thin, nhân đo, khuyến hc là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các qu của Trung ương hoc của tnh cấp.

b) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tỉnh thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học. ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người lao động của Bệnh viện Bạch Mai có các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ thì các khoản chi đóng góp này được trừ vào thu nhập chịu thuế của người lao động trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp theo quy định.

Đề nghị Bệnh viện Bạch Mai xác định rõ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng có được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ để có cơ sở hướng dẫn người lao động kê khai, giảm trừ thu nhập tính thuế TNCN đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Bệnh viện Bạch Mai liên hệ với Phòng Thanh kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bệnh viện Bạch Mai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT4;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường