Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8000/VPCP-HC
V/v trả lời kiến nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, trong quá trình kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), một số địa phương còn gặp khó khăn trong việc xác định cơ quan quản lý Cổng Thông tin điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản, quy định Cổng Thông tin điện tử là đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- BTCN, các PCN;
- Đ/c Kiều Đình Thụ;
- Các Vụ: PL, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HC (03).NVH

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ
VĂN THƯ HÀNH CHÍNH
Nguyễn
Quốc Việt