Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8545/TCHQ-KTSTQ
V/v trả li văn bản kiến nghị số 0305/2016/CV-MB ngày 28/5/2016

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài.
(Địa chỉ: Khu Thương mại Hiệp Thành, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh)

Trả lời văn bản số 0305/2016/CV-MB ngày 28/5/2016 của Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài (gọi tắt là Công ty) kiến nghị hoàn số thuế nhập khẩu đã ấn định đối với lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch theo nội dung Quyết định ấn định thuế số 126/QĐ-HQTN ngày 05/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 39 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 44 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên và xem xét hồ sơ vụ việc của Công ty thì trường hợp Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh ấn định thuế nhập khẩu theo Quyết định số 126/QĐ-HQTN ngày 05/3/2015 đối với phần nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu chênh lệch giữa sổ sách và kiểm tra thực tế mà Công ty không giải trình, chứng minh làm rõ được là đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (02 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Chí Thành