Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7929/TCHQ-TXNK
V/v chuyển đổi mục đích sử dụng xe ô tô biển số LB

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Liên quan đến việc hướng dẫn xe ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1032/TCHQ-TXNK ngày 21/2/2020 để hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thực hiện. Theo đó, thời hạn để hoàn thành việc kê khai tờ khai mới, nộp thuế, đăng ký lưu hành với các xe ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng là 30/6/2020.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, để tháo gỡ khó khăn cho một số doanh nghiệp chưa hoàn thành việc kê khai tờ khai mới, nộp thuế, đăng ký lưu hành với các xe ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện xác minh các tổ chức, cá nhân đang sử dụng các xe ô tô mang biển số LB chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng và mời các cá nhân, tổ chức lên làm việc để yêu cầu thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng xe ô tô theo hướng dẫn tại công văn số 1032/TCHQ-TXNK ngày 21/2/2020. Thời hạn hoàn thành việc chuyển đổi xong trước ngày 01/3/2021.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân trong quá trình xác minh, làm việc không hợp tác hoặc không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng thì Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan TP. Hải Phòng phối hợp và đề nghị cơ quan công an kiểm soát, xử lý như đối với các xe ô tô không đảm bảo điều kiện lưu hành nhưng vẫn tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan TP. Hải Phòng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/03/2021.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị; Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Bảo An Trang (thay trả lời); (Số 110 Lê Thế Tiết - Lao Bảo - Hướng Hóa - Quảng Trị)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn