Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/TCHQ-TXNK
V/v xe ô tô chuyển mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 1281/HQQT-NV ngày 5/9/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc chuyển đổi mục đích sử dụng xe ô tô biển LB của doanh nghiệp đã giải thể, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 14 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015 quy định: Người khai hải quan bao gồm: Chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan”;

Căn cứ Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/9/2016 quy định về người nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 5/6/2018 của Chính phủ quy định: “Đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.”;

Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu khi thay đổi mục đích sử dụng đối với số xe ô tô của các doanh nghiệp tại Khu KTTM ĐB Lao Bảo và Khu KTCK QT Cầu Treo đã nhập khẩu trước ngày 01/9/2016;

Trên cơ sở ý kiến của Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về đối tượng thực hiện thủ tục hải quan:

Trường hợp chủ sở hữu xe ô tô là Chi nhánh đã giải thể, bàn giao lại xe cho Công ty mẹ thì Công ty mẹ thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế cho cơ quan hải quan.

Trường hợp chủ sở hữu xe ô tô là Công ty đã giải thể, bàn giao lại xe cho tổ chức, cá nhân khác quản lý, sử dụng, việc bàn giao tài sản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành thì tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng xe thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế cho cơ quan hải quan. Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có đăng ký mã số thuế thì thực hiện thông qua đại lý hải quan. Khi làm thủ tục hải quan, người đăng ký tờ khai hải quan xuất trình cho cơ quan hải quan các giấy tờ chứng minh việc bàn giao xe.

Trường hợp Công ty nhập khẩu ban đầu đã bán, xuất hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác, việc mua bán phù hợp với quy định của pháp luật thì tổ chức, cá nhân đang sở hữu xe thực hiện đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp thuế cho cơ quan hải quan. Khi làm thủ tục hải quan, người đăng ký tờ khai hải quan xuất trình cho cơ quan hải quan các giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng giữa Công ty nhập khẩu ban đầu với tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe. Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có đăng ký mã số thuế thì thực hiện thông qua đại lý hải quan.

Thời hạn hoàn thành việc kê khai tờ khai mới, nộp thuế, đăng ký lưu hành trước 30/6/2020.

2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan:

Việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng được thực hiện tại Chi Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu xe ô tô lần đầu. Đối với trường hợp Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo đã giải thể thì thủ tục chuyển đổi thực hiện tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo.

Sau ngày 30/6/2020 các tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành việc kê khai tờ khai mới, nộp thuế, đăng ký lưu hành đối với các xe ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng theo hướng dẫn nêu trên thì Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi các cơ quan cảnh sát giao thông, cơ quan đăng kiểm kèm danh sách các xe ô tô chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đề nghị chấm dứt việc lưu hành đối với các xe ô tô nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/7/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được biết để có văn bản thông báo cho các tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng xe thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC) (để biết);
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng