Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78925/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bất động sản Tây Hồ View
(Đ/c: s 125 Đường Hoàng Văn Thái, P Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)
MST: 0107056206

Trả lời công văn số 59/CV-THV ngày 23/09/2019 của Công ty TNHH bất động sản Tây Hồ View hỏi về chính sách thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Ngày 24/09/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã công văn số 74027/CT-TTHT để trả lời cho vướng mắc của Công ty TNHH bất động sản Tây Hồ View, đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản nêu trên để thực hiện.

(Cục Thuế TP Hà Nội sao gửi kèm theo công văn s 74027/CT-TTHT ngày 24/09/2019)

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH bất động sản Tây Hồ View cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH bất động sản Tây Hồ View được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TKT5;
- P. DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường