Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 787/TTg-CN
V/v Đầu tư đoạn tuyến thuộc Dự án đường nối từ ĐT.310B vào hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên trùng với tuyến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô, sử dụng ngân sách địa phương.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 2808/UBND-CN1 ngày 16 tháng 4 năm 2020) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3638/BKHĐT-KTĐPLT ngày 04 tháng 6 năm 2020), Tài chính (văn bản số 6242/BTC-ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2020), Giao thông vận tải (văn bản số 5011/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 2393/BXD-HĐXD ngày 19 tháng 5 năm 2020), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2713/BTNMT-KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 1778/UBND-CNN ngày 15 tháng 5 năm 2020), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 1949/UBND-ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2020) về việc đầu tư đoạn tuyến thuộc Dự án đường nối từ ĐT.310B vào hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên trùng với tuyến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô, sử dụng ngân sách địa phương (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện theo hình thức PPP tại văn bản số 10294/VPCP-CN ngày 29 tháng 11 năm 2016, nay Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị đầu tư Dự án đường nối từ ĐT.310B vào hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên trùng với tuyến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô sử dụng vốn ngân sách địa phương. Để tạo điều kiện cho Tỉnh chủ động đầu tư Dự án trên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP sang sử dụng ngân sách địa phương của Tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, XD, TN&MT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ; TH, KTTH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng