Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7211/VPCP-CN
V/v Triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô và vùng Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai, Long An; Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6140/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 6 năm 2020), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4570/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 7 năm 2020), Tài chính (văn bản số 8793/BTC-ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 3349/BXD- QHKT ngày 10 tháng 7 năm 2020), Quốc phòng (văn bản số 2471/BQP-TM ngày 11 tháng 7 năm 2020), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3738/BTNMT- KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 5158/UBND-CN1 ngày 08 tháng 7 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (văn bản số 1401/SGTVT-P4 ngày 09 tháng 7 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (văn bản số 2041/UBND-GTXD ngày 09 tháng 7 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (văn bản số 3275/UBND-KTGT ngày 07 tháng 7 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 2549/UBND-CNN ngày 08 tháng 7 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (văn bản số 2963/UBND-GT ngày 08 tháng 7 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (văn bản số 4057/UBND-KTTC ngày 10 tháng 7 năm 2020) về việc triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô và vùng Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với đường Vành đai 3, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Để bảo đảm thống nhất, đồng bộ tiến độ triển khai các tuyến đường vành đai của 2 Thành phố, đồng ý kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải đối với đường Vành đai 4 và Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội.

2. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ và địa phương tại các văn bản nêu trên trong quá trình triển khai; lưu ý ý kiến của Bộ Quốc phòng về việc kế thừa các kết quả đã và đang triển khai thực hiện của các địa phương và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các chủ đầu tư đã tham gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục