Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7846/VPCP-KTTH
V/v các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quy định 100% trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, … bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, hoàn thành trước tháng 12 năm 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có chỉ đạo sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Khẩn trương hướng dẫn, yêu cầu tất cả các trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị (khuyến khích tại các địa bàn khác) phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động…tại các trường học, bệnh viện để người dân có thể dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí, viện phí không dùng tiền mặt, hoàn thành trước tháng 12 năm 2019.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các hướng dẫn, tiêu chuẩn, lộ trình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để các trường học, bệnh viện có thể kết nối, tích hợp dữ liệu với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, cung cấp cho người dân các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên điện thoại di động.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán tích cực phối hợp với các trường học, bệnh viện đảm bảo hạ tầng thanh toán, trang thiết bị, phần mềm, dịch vụ thanh toán thông suốt, an toàn, tiện lợi; nghiên cứu có các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ đối với các thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, TKBT, PL, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân