Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7789/CT-TTHT
V/v cấp hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp
(Địa chỉ: 41-43 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hà Nội
MST: 0102828635)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 183/TNVN-VOV1 ngày 15/12/2017, công văn đến nhận ngày 08/02/2018 của Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (gọi tắt là Hệ VOV1) hỏi về hóa đơn lẻ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

- Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

“14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 1 Điều 13 quy định về cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

“Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

- Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ (%) trên doanh thu.

5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp có ký hợp đồng với các Bộ, ngành, cơ quan sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch tuyên truyền trên sóng VOV1 - Đài TNVN thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 14 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Do đơn vị thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nên Cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ đối với doanh thu từ hoạt động trên theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Hệ VOV1 thực hiện khai và nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cụ thể, đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ, hợp đồng và liên hệ Bộ phận Một cửa - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn