Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76729/CT-TTHT
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam tại Hà Nội (multicamplus)
(Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà t hợp văn phòng và thương mại dịch vụ Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đng Đa, TP. Hà Nội - MST: 2300680991-003)

Trả lời công văn số 02/2020/CV-TAX-HN ngày 17/7/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam tại Hà Nội (multicamplus) (sau đây gọi là Chi nhánh) về kê khai thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính):

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đi, b sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

c) Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 như sau:

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu s 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

…”

- Căn cứ tiết c khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng như sau:

“Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

...3. Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

c) Trường hp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập h sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư bao gồm:

- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam tại Hà Nội (multicamplus) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam nhưng chưa phát sinh doanh thu thì chi nhánh khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đề nghị đơn vị tham khảo các công văn hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn (Chuyên mục "Hệ thống văn bản Cục Thuế"), hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ kịp thời.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam tại Hà Nội (multicamplus) được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 1;
- Phòng DTPC;
- Lưu VT, TTHT (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường