Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76654/CT-TTHT
V/v xác định thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Trung tâm kỹ thuật
(Địa chỉ: Số 115 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội - MST: 0100683550-001)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 476/TTKT-HCTH ngày 30/10/2018 của Trung tâm kỹ thuật (sau đây gọi là Trung tâm) hỏi về việc chính sách thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ như sau:

“15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

- Căn cứ Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 giải thích từ ngữ như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.

4. Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

10. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. ”

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Trung tâm Kỹ thuật ngày 29/05/2015.

Căn cứ các quy định trên và tài liệu đơn vị cung cấp, trường hợp Trung tâm Kỹ thuật có hợp đồng thực hiện các công việc: đo kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tần số vô tuyến điện, tương thích điện từ, an toàn điện; đo kiểm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Nếu các dịch vụ trên được thực hiện thông qua các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, đồng thời phù hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký và đáp ứng quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì các dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Trung tâm kỹ thuật được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn