Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7653/CT-TTHT
V/v quyết toán thuế TNCN năm 2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH British Council (Việt Nam)
(Đ/c: S 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, TP. Hà Nội - MST: 0107581903)

Trả lời công văn 01/2020 đề ngày 11/02/2020 của Công ty TNHH British Council (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là "Công ty") hỏi về quyết toán thuế TNCN năm 2019 đối với các cá nhân được điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc tương tự của Công ty, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có công văn số 6663/CT-TTHT ngày 12/02/2018 trả lời Công ty về việc quyết toán thuế TNCN năm 2017.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các cơ sở pháp lý có liên quan, nội dung hướng dẫn tại công văn số 6663/CT-TTHT ngày 12/02/2018 và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra- Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH British Council (Việt Nam) được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường