Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7625/VPCP-ĐMDN
V/v phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (công văn số 87/TTr-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 12266/BTC-TCDN ngày 05 tháng 9 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7077/BKHĐT-PTDN ngày 05 tháng 9 năm 2016), Giao thông vận tải (công văn số 10340/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 9 năm 2016) về phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét quyết định danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 trên phạm vi cả nước (trong đó có Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên); không xem xét các kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước riêng lẻ để giảm thiểu thủ tục hành chính và thống nhất trong cách thức triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà