Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75037/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 1073/PC-TCT ngày 16/11/2016 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với thư hỏi của Độc giả Nguyễn Anh Tú (Địa chỉ: Hà Nội; Email: nguyenanhtu11290@gmail.com) do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng như sau:

“9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT

a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy c, thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị chưa có thuế GTGT.

c) Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung hỏi của Độc giả, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Độc giả có thuê nhà thầu thi công lắp đặt tại công trình, giá trị thanh toán đợt 1 đã lập hóa đơn là 133.532.048 đồng (đã bao gồm thuế GTGT), giá trị nghiệm thu quyết toán công trình là 324.532.048 (đã bao gồm thuế GTGT), nhà thầu phụ bị phạt 868.847 đồng (do làm mất 03 bộ khóa), khi nhà thầu phụ lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty Độc giả lần 2 thì giá trị hóa đơn là giá trị công trình nghiệm thu quyết toán trừ (-) đi giá trị thanh toán đợt 1. Nhà thầu phụ không được trừ phần tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng (mất 03 bộ khóa) khi lập hóa đơn nghiệm thu công trình.

Trường hợp còn vướng mắc Độc giả Nguyễn Anh Tú liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời độc giả Nguyễn Anh Tú./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn