Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74703/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kerheung Vina
Địa chỉ: Phòng 605, tầng 6, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội; MST: 0106441759

Trả lời công văn số 01-0816/CV ngày 22/08/2016 và công văn bổ sung hồ sơ số 17-2016 ngày 17/10/2016 của Công ty TNHH Kerheung Vina (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

... 2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 cho ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật vế thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhp doanh nghiệp trừ trường hợp nộp thay thuế thu nhp doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận ti hợp đồng nhà thầu, nhà thầu ph nước ngoài doanh thu nhà thầu, nhà thầu ph nước ngoài nhn được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty bị truy thu thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN thì khoản thuế TNDN truy thu này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty bị truy thu thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được đã bao gồm thuế TNDN thì khoản thuế TNDN bị truy thu này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).  

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn