Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7435/BGDĐT-HTQT
V/v: Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26.9.2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

Các Đại học, Trường Đại học, Học viện, Trường Cao đẳng và Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26.9.2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 15.11.2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo nghiên cứu nội dung và tổ chức thực hiện Nghị định nói trên (văn bản có thể tải từ trang web của Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam: chinhphu.vn hoặc từ trang web của Bộ GD&ĐT: moet.gov.vn).

Mọi câu hỏi liên quan việc triển khai Nghị định xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Hợp tác quốc tế), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội: ĐT: 0438692395, Fax: 0438693243, tbvdung@moet.edu.vn và nthuyen@moet.edu.vn để tổng hợp xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7435/BGDĐT-HTQT về Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 7435/BGDĐT-HTQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/11/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Trần Quang Quý
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/11/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản