Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949/BGDĐT-HTQT
V/v thực hiện báo cáo về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh/TP

Ngày 29/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1531/BGDĐT-HTQT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương theo quy định tại Điều 65 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Thời hạn hoàn thành báo cáo trước ngày 30/5/2020. Tuy nhiên, đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được báo cáo của một số địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo về tình hình hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục theo hướng dẫn và các biểu mẫu gửi kèm tại Công văn số 1531/BGDĐT-HTQT ngày 29/4/2020 nêu trên. Bản cứng báo cáo xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Hợp tác quốc tế), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội và Bản mềm (file) báo cáo xin gửi về địa chỉ email hoptacdautu@moet.gov.vn trước ngày 10/8/2020.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố;
- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH/ THÀNH PHỐ GỬI CÔNG VĂN
(Kèm theo Công văn số 2949/BGDĐT-HTQT ngày 07 tháng 8 năm 2020)

1. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nang

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

7. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

8. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

9. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

10. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

11. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

12. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

13. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

14. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

15. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

16. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

17. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

18. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh