Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4570/VPCP-QHQT
V/v Xem xét các dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Uỷ ban nhân dân các thành phố Đà Nẵng.

 

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3167/UB-ĐB ngày 30 tháng 7 năm 2003), về việc xem xét các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành việc soạn thảo và ban hành trong tháng 9 năm 2003 Thông tư liên bộ hướng dẫn thi hành Nghị định 06/2000/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự