Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74022/CT-TTHT
V/v xử lý hóa đơn dịch vụ đã lập

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giải pháp thiết bị Á Châu Việt Nam
(Địa chỉ: Số 28 ngách 379/42 đường Hoàng Hoa Thám, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội; MST: 0104657819)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số AMS/CV 1810 và công văn số AMS/CV 1811 ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Giải pháp thiết bị Á Châu Việt Nam hỏi về xuất hóa đơn trả lại dịch vụ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định:

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền...”

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

"Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Giải pháp thiết bị Á Châu Việt Nam đã lập hóa đơn GTGT theo hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ và bảo dưỡng hàng ngày cho cẩu địa hình của khách hàng và hai bên đã kê khai thuế. Đến 31/7/2018 do nhu cầu thay đổi, bên khách hàng không có nhu cầu sử dụng tiếp dịch vụ bảo dưỡng thì Công ty và khách hàng làm biên bản thanh lý hợp đồng hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung, nguyên nhân không tiếp tục thực hiện dịch vụ. Đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, trên hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa, dịch vụ, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số …, ký hiệu... Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CC TRƯỞNG
Mai Sơn