Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73909/CT-TTHT
V/v thuế TNCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Đào Thị Sinh
(Địa chỉ: Phòng Quản lý XDCB, Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Đất Việt, Tầng 4 Tòa TNR, Số 115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản hỏi đề ngày 24/10/2018 của Bà Đào Thị Sinh hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

c.2.4) Mi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

g.1) Đối với con:

g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

h.2.1.1.2) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

Khi có thay đi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

h.2.1.2) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

- Địa điểm nộp h sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đi người phụ thuộc).

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh li số thuế phải nộp."

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

Trường hợp trong năm 2017, Ông Nguyễn Quang Phong và Bà Đào Thị Sinh cùng đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ - Nguyễn Song Ngọc Vân (Ông Nguyễn Quang Phong đăng ký giảm trừ từ tháng 01/2017 đến tháng 3/2017, Bà Đào Thị Sinh đăng ký giảm trừ từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2017) không phù hợp với quy định mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Về hồ sơ hoàn thuế TNCN của Bà Đào Thị Sinh, đề nghị Bà liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế Quận Hoàng Mai) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bà Đào Thị Sinh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế Quận Hoàng Mai;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn