Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73529/CT-TTHT
V/v kê khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH VKX
(Địa chỉ: 139 Đ. Ngọc Hồi, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, MST: 0100113938)

Trả lời công văn số 299/VKX ngày 26/10/2018 của Công ty TNHH VKX hỏi về kê khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

+ Tại Điều 16 sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp

“Điều 16. Sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

... 7. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

...b) Tổ chức nước ngoài kinh doanh ti Việt Nam hoc có thu nhp ti Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngi) mà tổ chức này không hot đng theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hot đng chuyn nhưng vốn thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.

Tổ chức, cá nhân nhn chuyển nhưng vn có trách nhiệm xác đnh, kê khai, khu trừ và np thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhp doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyn nhượng vn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vn của tổ chức nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyn nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chun y việc chuyển nhượng vốn.

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn (theo Mu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC);

- Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đng tin thanh toán.

- Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Bản chụp chứng nhận vốn góp;

- Chứng từ gốc của các khoản chi phí.

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 (ba) ngày m việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nhận qua đường bưu chính hoặc thông qua giao dịch điện tử.

Địa điểm nộp h sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tập đoàn Ericsson LG Enterprise Co., Ltd. là tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH VKX cho Công ty CP giải pháp công nghệ CNC thì Công ty CP giải pháp công nghệ CNC có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay Tập đoàn Erricson LG Enterprise Co., Ltd. số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH VKX được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn