Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7330/BTC-CST
V/v đính chính Thông tư số 291/2016/TT-BTC và Thông tư số 25/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán nhà nước;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua rà soát, Bộ Tài chính phát hiện lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính và Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC. Bộ Tài chính đính chính như sau:

1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Điều 5 (về tổ chức thực hiện) Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 như sau:

Tại Điều 5 Thông tư số 291/2016/TT-BTC đã in:

“Điều 5. Tổ chức thực hiện...”

Nay sửa thành:

“Điều 7. Tổ chức thực hiện...”

2. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Phần căn cứ ban hành và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2020 như sau:

a. Tại phần căn cứ ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BTC đã in:

“Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 15 tháng 11 năm 2015”

Nay sửa thành:

“Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015”.

b. Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 25/2020/TT-BTC đã in:

“4. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:...”

Nay sửa thành:

“4. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:...”

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
- Lưu: VT, Vụ CST (P5)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi