Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10965/BTC-QLKT
V/v Đính chính Thông tư số 39/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ
- Văn phòng Tổng bí thư
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
- Toà án Nhân dân tối cao
- Kiểm toán Nhà nước
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các công ty dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán
- Các doanh nghiệp kiểm toán
- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
- Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Công báo

Qua rà soát, Bộ Tài chính phát hiện lỗi kỹ thuật tại Điều 6 Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Bộ Tài chính đính chính như sau:

Tại Điều 6 đã in:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, như sau:...”

Nay sửa thành:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, như sau:...”

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
- Lưu: VT, Cục QLKT.(5)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ,
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
Vũ Đức Chính