Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7309/BTC-TCHQ
V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH OLAM Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;
- Công ty TNHH OLAM Việt Nam.
(Sùng Đức, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Lắk).

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Olam Việt Nam tại công văn số 09/2014/CV-OLAM ngày 12/3/2014 có ý kiến không thống nhất về việc áp mã số HS đối với “máy phân loại hạt điều”, “máy chọn màu để phân loại hạt điều”, “máy nghiền nhân điều”, “máy nghiền tiêu”, làm thủ tục nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007, Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009, Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010, Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính “đối với các trường hợp đã thực hiện áp dụng mức thuế theo Quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng là mặt hàng mới, dễ lẫn, phức tạp, khó phân loại hoặc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn nhưng vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau, thì Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn áp dụng mức thuế đối với mặt hàng phù hợp với yêu cầu bảo hộ sản xuất có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn, khuyến khích đầu tư, sản xuất trong nước và bảo đảm bình ổn thị trường, tránh gây xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”;

Giao Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk kiểm tra xác định cụ thể các tờ khai nhập khẩu các mặt hàng trên do Công ty TNHH OLAM Việt Nam làm thủ tục trước ngày trước ngày 25/9/2013 (ngày Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn phân loại hàng hóa), nếu Công ty TNHH Olam Việt Nam đã kê khai, phân loại mặt hàng máy phân loại hạt điều”, “máy chọn màu để phân loại hạt điều” theo mã số thuộc nhóm 84.33 và mặt hàng “máy nghiền nhân điều”, “máy nghiền tiêu” theo mã số thuộc nhóm 84.38 đồng thời Công ty đã kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định thì không xử lý truy thu. Từ ngày 25/6/2013 trở đi, đề nghị Công ty thực hiện phân loại và tính thuế các mặt hàng này theo nhóm 84.37, mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cụ thể tùy thuộc vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm mở tờ khai hải quan.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH OLAM Việt Nam, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (13).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái