Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7236/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa theo hình thức tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thống nhất thực hiện thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa theo hình thức tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Trường hợp hàng hóa cung ứng là bia, rượu, nước ngọt, thuốc lá, thực phẩm thì khi làm thủ tục tạm nhập - tái xuất, doanh nghiệp làm thủ tục phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thủ tục hải quan thực hiện theo khoản 9 Điều 69, Điều 71, Điều 72, Điều 73 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Chính sách thuế thực hiện theo quy định đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất không thuộc các trường hợp được miễn thuế. Doanh nghiệp làm thủ tục phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập, hoặc nếu được tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh số tiền thuế phải nộp thì được áp dụng thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập - tái xuất.

2. Trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu phục vụ để biểu diễn văn hóa, nghệ thuật thì thủ tục hải quan thực hiện khoản 9 Điều 69, Điều 71, Điều 72, Điều 73 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Chính sách thuế thực hiện theo khoản 1 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

3. Trường hợp hàng hóa là linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển nước ngoài thì thủ tục hải quan thực hiện theo khoản 1 Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Chính sách thuế thực hiện theo khoản 1 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

4. Công văn này thay thế các công văn số 3762/TCHQ-GSQL ngày 06/8/2008 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung ứng tàu biển đang vận chuyển hành khách quốc tế cao cấp tham quan du lịch Việt Nam theo đường biển và công văn số 3521/TCHQ-GSQL ngày 25/6/2013 về thủ tục hải quan đối với hàng thực phẩm cung ứng tàu biển đang vận chuyển hành khách quốc tế đang neo đậu tại cảng biển quốc tế Việt Nam để xuất cảnh, của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan có thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong trường hợp có vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế XNK (để theo dõi thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7236/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa theo hình thức tạm nhập-tái xuất không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 7236/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/11/2013
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Vũ Ngọc Anh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/11/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 13/02/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản