Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung.
(Địa chỉ: KCN Hòa Cẩm, P. Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 141/CĐMTR-P5 ngày 13/02/2014 của Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung đề nghị được hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ của Dự án Tổ máy 2, Nhiệt điện Ô Môn I. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 12/05/2005 của Chính phủ thì điều kiện để được áp dụng thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa phải có hai hợp đồng riêng biệt:

- Hợp đồng xuất khẩu có điều khoản ghi rõ hàng hóa được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam.

- Hợp đồng nhập khẩu có điều khoản ghi rõ hàng hóa được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam.

Thủ tục hải quan về xuất nhập khẩu tại chỗ được hướng dẫn tại Điều 45 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp hàng hóa của Công ty đáp ứng các quy định trên thì được áp dụng thủ tục hải quan xuất khẩu tại chỗ.

2. Về chính sách thuế

a. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp dự án ưu đãi đầu tư nhập khẩu linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với máy móc, thiết bị được miễn thuế nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư thì cũng được miễn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng một trong hai điều kiện:

- Là linh kiện, chi tiết, bộ phận của thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải được nhập khẩu ở dạng rời;

- Là linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện nhập khẩu để lắp ráp, kết nối các máy móc, thiết bị lại với nhau để đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị được vận hành bình thường.

Trường hợp dự án Tổ máy 2, Nhiệt điện Ô Môn I là dự án ưu đãi đầu tư đã đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định thì khi chủ dự án hoặc các nhà thầu nhập khẩu hàng hóa cho dự án theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ cũng được miễn thuế nếu hàng hóa nằm trong danh mục miễn thuế đã đăng ký.

b. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Với hoạt động xuất khẩu tại chỗ: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu tại chỗ nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này có mức thuế suất thuế GTGT là 0%.

- Với hoạt động nhập khẩu tại chỗ: Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì linh kiện, chi tiết, bộ phận để lắp ráp máy móc, thiết bị nhập khẩu tại chỗ có mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

c. Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế bảo vệ môi trường

Căn cứ quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 và Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 thì linh kiện, chi tiết, bộ phận để lắp ráp máy móc, thiết bị nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cổ phần Cơ điện Miền Trung được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1972/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 1972/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/02/2014
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Vũ Hồng Vân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/02/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản