Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7088/VPCP-KGVX
V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo và ASXH bền vững giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 73/TTr-LĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2020) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch trước ngày 05 tháng 9 năm 2020 để thẩm định Báo cáo này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động - TBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2). lb

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành