Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 700/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ gồm các thành viên có tên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan liên quan ở Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban;

2. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

3. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên thường trực;

4. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên thường trực;

5. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên thường trực;

6. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên thường trực;

7. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên thường trực;

8. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

9. Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên;

12. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;

13. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

14. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên;

16. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

17. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên;

18. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương, Ủy viên;

19. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên;

20. Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

21. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

22. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ủy viên;

23. Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy viên;

24. Mời Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;

25. Mời Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên;

26. Mời Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên;

27. Mời Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên;

28. Mời Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;

29. Mời Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên;

30. Mời Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy viên.