Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7081/BYT-BH
V/v hướng dẫn điều chnh mã DMDC và chỉ tiêu dữ liệu đầu ra

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, ngành
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Ngày 08/7/2016, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3465/QĐ-BYT về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung (DMDC) áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT), phiên bản số 04. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của các đơn vị, Bộ Y tế điều chỉnh, bổ sung một số mã, chỉ tiêu dữ liệu và hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Bổ sung mã Oxy trong danh mục thuốc tân dược: có ký tự 40.17; mã oxy được kết xuất trong Bảng 2 file XML ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế.

2. Điều chỉnh cách ghi thông tin một số chỉ tiêu dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế như sau:

2.1. Bảng 2. Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán BHYT

- Đơn giá (đơn_gia): ghi theo đơn giá trên hóa đơn mua thuốc, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

- Thành tiền (thanh_tien): làm tròn đến hai chữ số thập phân.

2.2. Bảng 3. Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán BHYT

- Đơn giá của vật tư y tế (đơn_gia): ghi theo đơn giá trên hóa đơn mua vật tư y tế.

- Thành tiền của vật tư y tế (thanh_tien): làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục: BHYT. KH-TC. TTB&CTYT, CNTT, KCB, Dược, YDHCT;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn