Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 694/BKHĐT-QLQH
V/v triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: …………………………………………….

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 8570/BKHĐT-QLQH ngày 15 tháng 11 năm 2019 gửi các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo về hoạt động quy hoạch và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 08/BKHĐT-QLQH ngày 03 tháng 01 năm 2020 về hoạt động quy hoạch.

Đến nay, đối với quy hoạch ngành quốc gia: có 02/14 Bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia; có 03/14 Bộ đã thẩm định xong nhiệm vụ lập quy hoạch quốc gia; các Bộ còn lại đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đối với quy hoạch tỉnh: có 11/63 tỉnh/thành phố đã thẩm định xong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, trong đó có 04 tỉnh/thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; có 15/63 tỉnh/thành phố đã trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; các tỉnh/thành phố còn lại hiện đang nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP , Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 để đáp ứng yêu cầu về tiến độ lập quy hoạch theo Nghị quyết nói trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, QLQH. (NQA)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương