Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2339/BKHĐT-QLQH
V/v triển khai thực hiện Luật Quy hoạch

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo việc triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030; Rà soát việc thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch; Nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch và thực hiện hiện các quy định chuyển tiếp (nêu rõ khó khăn vướng mắc tại văn bản quy phạm pháp luật nào hoặc hay phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện) và các kiến nghị, đề xuất cụ thể.

Văn bản báo cáo đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo (file mềm gửi về địa chỉ e-mail: quynhanh98.mpi@gmail.com).

Mọi chi tiết xin liên hệ về Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh Anh, điện thoại: 080 44140; 0904049885).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 

DANH SÁCH BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ NHẬN VĂN BẢN

1.

Bộ Công Thương

2.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4.

Bộ Giao thông vận tải

5.

Bộ Xây dựng

6.

Bộ Khoa học và Công nghệ

7.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8.

Bộ Thông tin và Truyền thông

9

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

10.

Bộ Y tế

11.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

12.

Bộ Tài chính

13.

Bộ Công an

14.

Bộ Quốc phòng

15.

Bộ Tư pháp

16.

Văn phòng Chính phủ