Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 684/TCT/CS

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 684 TCT/CS NGÀY 06 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,

Trả lời Công văn số 8787/CT–NV ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1- Theo văn bản số 5059 TCT/CS ngày 13-11-2000 của Tổng cục thuế: "Hội đồng giải thể doanh nghiệp được thành lập để giải quyết những tồn tại của doanh nghiệp không phải là đối tượng kinh doanh nên khi bán tài sản của doanh nghiệp giải thể thì Hội đồng giải thể doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế TNDN".

Theo hướng dẫn nêu trên thì Hội đồng giải thể doanh nghiệp trong trường hợp này áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân), Luật Hợp tác xã, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Từ 1/1/2001 các doanh nghiệp giải thể có bán hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng phải lập hoá đơn và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) theo quy định tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 và Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14-7-1998 của Bộ Tài chính.

2- Về chế độ sử dụng hoá đơn và kê khai nộp thuế trường hợp Ngân hàng thương mại bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ, Tổng cục thuế đang dự thảo văn bản hướng dẫn chung.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 684/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp giải thể

  • Số hiệu: 684/TCT/CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/02/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/02/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản