Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6828/SXD-KTXD
Về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành Thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận - huyện;
- Các Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc Thành phố;
- Các Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố công bố tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 để quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Việc xử lý chuyển tiếp được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở (để biết);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu VT, KTXD.
DT: MDz

GIÁM ĐỐC
Lê Hòa Bình