Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6726/TCHQ-TXNK
V/v xử lý kiến nghị của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 789/HQHT-NV ngày 28/5/2014, số 873/HQHT-NV ngày 5/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phản ánh vướng mắc liên quan đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị tổn thất do biểu tình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý thuế phát sinh của các tờ khai đăng ký sau ngày 1/5/2014 để thông quan hàng hóa của doanh nghiệp bị thiệt hại (điểm 1 công văn 789/HQHT-NV, điểm 1 công văn số 873/HQHT-NV):

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Hải quan Hà Tĩnh để báo cáo Bộ Tài chính.

2. Về việc bốc dỡ hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan (điểm 2 công văn số 789/HQHT-NV, điểm 2 công văn số 873/HQHT-NV)

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Tĩnh lượng bốc dỡ hàng hóa tại cảng Vũng Áng hiện nay quá tải, bến bãi không đủ chứa hàng nhập khẩu nên các tàu biển phải chờ cập cảng.

Tuy nhiên, trách nhiệm giải quyết vấn đề này thuộc Công ty kinh doanh cảng và Cảng vụ Vũng Áng, trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh có ý kiến với Bộ GTVT trong đó cần đề xuất các biện pháp hoặc phương án giải tỏa cụ thể.

Cơ quan hải quan sẽ thực hiện chức năng giám sát và làm thủ tục cho hàng hóa và phương tiện qua Cảng này;

Đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh dự kiến bố trí thêm người để làm thủ tục và giám sát hàng hóa, kể cả làm thêm giờ, đảm bảo thông quan nhanh, không để ách tắc hàng hóa của doanh nghiệp.

3. Về việc thống kê thiệt hại, tổn thất của các doanh nghiệp (điểm 3 công văn số 789/HQHT-NV): Đề nghị Cục HQ Hà Tĩnh chủ động nắm bắt tình hình doanh nghiệp, khi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định thiệt hại, tổn thất để làm cơ sở xét miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và thực./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST - BTC (để phối hợp);
- Cục GSQL;
- Lưu: VT, TXNK(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái