Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3940/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ doanh nghiệp trả lương

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 50/LĐTBXH-LĐTL ngày 26 tháng 5 năm 2014 về hỗ trợ doanh nghiệp trả lương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc:

Căn cứ văn bản số 207/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh và Công văn số 3758/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương bổ sung hướng dẫn việc hỗ trợ người lao động phải ngừng việc tại các doanh nghiệp bị thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương, cụ thể:

a) Đối tượng hỗ trợ là người lao động phải ngừng việc từ ngày 12 tháng 5 năm 2014 cho đến khi doanh nghiệp hoạt động trở lại (trước ngày 01 tháng 7 năm 2014).

b) Mức tiền hỗ trợ là mức lương ngừng việc do doanh nghiệp và người lao động (hoặc đại diện người lao động) thỏa thuận tương ứng với thời gian người lao động phải ngừng việc nhưng không thấp hơn mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

2. Về hỗ trợ doanh nghiệp:

a) Doanh nghiệp không phải trả phần lãi suất do trả lương chậm đối với khoản tiền lương tháng 4 và những ngày đã làm việc trong tháng 5 năm 2014 của người lao động.

b) Khoản tiền lương ngừng việc trả cho người lao động nêu tại Điểm 1 Công văn này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên