Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6698/TCHQ-TCCB
V/v rà soát, bổ sung giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Tổ chức cán bộ)

Thực hiện Công văn số 17207/BTC-TCCB ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính về việc rà soát, bổ sung giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, Tổng cục Hải quan xin báo cáo như sau:

1- Qua rà soát danh sách Giám định viên tư pháp, Người giám định tư pháp theo vụ việc hiện có, Tổng cục Hải quan đề nghị:

- Đưa ra khỏi danh sách Giám định viên tư pháp ông Lê Văn Ngọc và bổ sung thay thế bằng ông Cao Ngọc Tâm, Trưởng phòng Thuế XNK thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

- Đưa ra khỏi danh sách Người Giám định tư pháp theo vụ việc bà Nguyễn Thị Hiền và thay thế bổ sung bằng ông Phạm Ngọc Linh, Kiểm tra viên Hải quan, sinh ngày 18/3/1971, đơn vị công tác Cục Thuế xuất nhập khẩu.

- Điều chỉnh thông tin về Người giám định tư pháp theo vụ việc: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh 01/6/1974, điều chỉnh đơn vị công tác là: Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục HQTP Hồ Chí Minh trước là Vụ Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan).

2- Tổng cục Hải quan đề nghị bổ sung mới 07 Giám định viên tư pháp, 05 Người Giám định tư pháp theo vụ việc và cấp thẻ Giám định viên tư pháp theo danh sách đính kèm theo.

Tổng cục Hải quan xin báo cáo Bộ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ban hành kèm theo công văn số 6698/TCHQ-TCCB ngày 30/12/2011)

TT

Họ và tên
Chức vụ

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Lĩnh vực giám định

Ghi chú

I

Bổ sung Giám định viên tư pháp

 

 

 

1.

Hoàng Thị Thiều Hoa

Phó Trưởng phòng

31/7/1975

Phòng Thuế XNK-Cục HQ tỉnh Lạng Sơn

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

2.

Trần Thị Giang Hồng

Kiểm tra viên Hải quan

10/7/1975

Phòng Nghiệp vụ - Cục HQ tỉnh Khánh Hòa

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

3.

Nguyễn Hoài Nam

Kiểm tra viên Hải quan

05/5/1972

Phòng Trị giá tính thuế - Cục Thuế Xuất nhập khẩu

Trị giá tính thuế

Bổ sung mới

4.

Mai Lý Văn Bình

Kiểm tra viên Hải quan

19/7/1975

Phòng Nghiệp vụ - Cục HQTP Cần Thơ

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

5.

Lê Thanh Hải

Kiểm tra viên chính HQ

02/10/1969

Phòng Giám sát quản lý về Hải quan - Cục HQTP Hồ Chí Minh

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

6.

Nguyễn Doãn Bốn

Phó Trưởng phòng

20/7/1964

Phòng Thuế XNK - Cục HQTP Hà Nội

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

7.

Ngô Như An

Trưởng phòng

15/7/1973

Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị, TCHQ

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

8.

Cao Ngọc Tâm

Trưởng Phòng

13/10/1976

Phòng Thuế XNK - Cục HQ Đồng Nai

Thuế XNK

Bổ sung thay thế

II

Bổ sung Người giám định tư pháp theo vụ việc

 

 

1.

Nguyễn Văn Kiên

Phó Đội trưởng

03/11/1978

Chi cục HQCK Móng Cái, Cục HQ Quảng Ninh

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

2.

Nguyễn Đức Dũng

Kiểm tra viên chính HQ

05/7/1961

Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm - Cục HQTP Hải Phòng

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

3.

Phạm Văn Hường

Phó Chi cục trưởng

20/02/1973

Chi cục KTSTQ - Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

4.

Đặng Thị Lệ Hoa

Phó Trưởng phòng

10/9/1971

Phòng Tài vụ Quản trị - Cục HQTP Đà Nẵng

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

5.

Đinh Đức Thuận

Phó Trưởng phòng

13/01/1979

Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Vụ Tài vụ Quản trị, TCHQ

Tài chính - Kế toán

Bổ sung mới

6.

Phạm Ngọc Linh

Kiểm tra viên Hải quan

18/3/1971

Phòng Chính sách thuế - Cục Thuế Xuất nhập khẩu

Thuế XNK

Bổ sung thay thế

 

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo công văn số 6698/TCHQ-TCCB ngày 30/12/2011)

TT

Họ và tên
Chức vụ

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Đề nghị

Ghi chú

1.

Hoàng Thị Thiều Hoa

Phó Trưởng phòng

31/7/1975

Phòng Thuế XNK-Cục HQ tỉnh Lạng Sơn

Cấp mới

 

2.

Trần Thị Giang Hồng

Kiểm tra viên Hải quan

10/7/1975

Phòng Nghiệp vụ - Cục HQ tỉnh Khánh Hoà

Cấp mới

 

3.

Nguyễn Hoài Nam

Kiểm tra viên Hải quan

05/5/1972

Phòng Trị giá tính thuế - Cục Thuế Xuất nhập khẩu

Cấp mới

 

4.

Mai Lý Văn Bình

Kiểm tra viên Hải quan

19/7/1975

Phòng Nghiệp vụ - Cục HQTP Cần Thơ

Cấp mới

 

5.

Lê Thanh Hải

Kiểm tra viên chính HQ

02/10/1969

Phòng Giám sát quản lý về Hải quan - Cục HQTP Hồ Chí Minh

Cấp mới

 

6.

Nguyễn Doãn Bốn

Phó Trưởng phòng

20/7/1964

Phòng Thuế XNK - Cục HQTP Hà Nội

Cấp mới

 

7.

Ngô Như An

Trưởng phòng

15/7/1973

Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị, TCHQ

Cấp mới

 

8.

Cao Ngọc Tâm

Trưởng Phòng

13/10/1976

Phòng Thuế XNK - Cục HQ Đồng Nai

Cấp mới

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6698/TCHQ-TCCB về việc rà soát, bổ sung giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 6698/TCHQ-TCCB
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/12/2011
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/12/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản