Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/TB-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2020  

 

THÔNG BÁO

V/V Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO BỘ VỀ CÔNG TÁC CỬ GIÁM ĐỊNH VIÊN TÀI CHÍNH THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC CƠ QUAN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về công tác cử giám định viên của Bộ Tài chính theo đề nghị trưng cầu của cơ quan công an, nội chính và các cơ quan có thẩm quyền khác, ngày 15/7/2020, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã chủ trì làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Tài chính doanh nghiệp, Văn phòng và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các giám định viên được Bộ Tài chính cử tham gia công tác giám định cần, nâng cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần chủ động trong công tác cử giám định viên, công tác giám định tư pháp theo đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền trưng cầu (đặc biệt là Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đối với các vụ việc lớn, phức tạp), đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của giám định viên theo quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính và tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

2. Giao Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cơ quan có đề nghị trưng cầu (trong trường hợp cần thiết), trình Bộ cử giám định viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, phù hợp với năng lực, chuyên môn của giám định viên và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính.

3. Trong trường hợp nội dung đề nghị trưng cầu của các cơ quan có thẩm quyền chưa cụ thể, rõ ràng, giao Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ việc trao đổi, làm việc trực tiếp với các cơ quan trưng cầu để làm rõ nội dung trưng cầu giám định, làm cơ sở cử giám định viên của Bộ Tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đúng người, đúng việc.

4. Về các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản từ chối cử giám định viên đối với các đề nghị trưng cầu nhận được trước ngày Thông báo này nhưng tiếp tục nhận được đề nghị cử giám định viên, giao Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tham mưu cho Bộ việc cần thiết phải cử giám định viên của Bộ Tài chính đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, thực hiện đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

5. Về trường hợp cử giám định viên vụ việc liên quan tới Dự án Sơ sợi Đình Vũ, giao Cục TCDN khẩn trương báo cáo Bộ (qua Vụ TCCB) nội dung Bộ Tài chính đã có ý kiến về việc cử giám định viên đối với vụ việc; rà soát các kiến nghị của các cơ quan đối với vụ việc để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Chính phủ phương án triển khai tiếp theo theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính đề làm rõ vụ việc, đề xuất điều kiện cần thiết để phục vụ công tác giám định nếu tiếp tục được trưng cầu giám định vụ việc này hoặc chủ động có văn bản trao đổi, làm rõ với cơ quan công an Thành phố Hải Phòng hướng tới kết luận được vụ việc.

6. Giao Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lực lượng giám định viên tư pháp của Bộ Tài chính, đánh giá, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ phương án kiện toàn đội ngũ giám định viên của Bộ Tài chính đáp ứng được nhu cầu trước mắt và lâu dài, theo quy định của pháp luật.

7. Các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ trong công tác tham mưu, báo cáo Bộ (qua Vụ TCCB) về việc cử giám định viên kịp thời, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị liên quan quán triệt và tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng BCS;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Thịnh