Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6683/CT-TTHT
V/v hóa đơn GTGT khi viết tin bài tuyên truyền đăng báo

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Báo công thương
(Địa chỉ: số 61 phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0107464283)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 21/BaoCT ngày 07/02/2020 của Báo công thương về việc giải đáp chính sách thuế, theo đó Báo công thương đề nghị hướng dẫn lập hóa đơn GTGT khi viết tin bài tuyên truyền đăng báo. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

...15. Xuất bản, nhập khu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.

Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, bao gồm cả hoạt động truyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành.

…”

- Căn cứ Điểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính):

2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghì dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, s thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Báo Công thương ký hợp đồng với Cục Quản lý thị trường Hà Nội về việc viết tin, bài tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đăng trên Báo thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (bản tin chuyên ngành) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, Báo công thương thực hiện theo quy định tại Điểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đã được trích dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Báo công thương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT4;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường