Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6616/VPCP-KTTH
V/v sửa đổi NĐ và BHTG và QĐ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của BHTGVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 79/TTr-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi, văn bản số 78/TTr-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2011 về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2000 về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Sau khi Luật bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội thông qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi, Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đảm bảo phù hợp với các qui định của Luật bảo hiểm tiền gửi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, TKBT, TCCV,
PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3) MCường 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6616/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 89/1999/NĐ-CP và Quyết định 75/2000/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6616/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/09/2011
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Văn Trọng Lý
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/09/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản