Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 659/BKHĐT-KTNN
V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc các Chương trình MTQG

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn của một số địa phương đề nghị hướng dẫn việc thực hiện Điều 3 Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ (Nghị định 161) quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn NSTW đối với các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội Khóa XIII ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, Điều 3 Nghị định số 161 quy định trình tự thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương làm cơ sở để UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án nhóm C quy mô nhỏ áp dụng cơ chế đặc thù. Khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2020 quy định: Dự án thuộc Chương trình MTQG không phải quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Do đó, từ ngày Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực (ngày 01/01/2020), các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia không phải quyết định chủ trương đầu tư cũng như thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương (Không áp dụng Điều 3 Nghị định 161. Đối với các quy định khác của Nghị định 161 không liên quan đến Luật Đầu tư công được tiếp tục áp dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: NN&PTNT; TC;
- Các Vụ: PC; TH, TCTT, LĐVX, ĐP;
- Lưu: VT, Vụ KTNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Thống