Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6586/VPCP-NN
V/v giao đất cho các dự án xây dựng nhà ở thương mại

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Công văn số 79/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 giao đất cho các dự án xây dựng nhà ở thương mại, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: CN, PL;
- Lưu: VT, NN (2)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục