Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6408/VPCP-NN
V/v xin ý kiến giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 3097/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 6 năm 2018 giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện như đề xuất của Bộ nêu tại công văn trên. Đối với trường hợp cần giải quyết vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có), Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, V.I; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6408/VPCP-NN năm 2018 về xin ý kiến giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6408/VPCP-NN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/07/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản