Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8641/VPCP-NN
V/v xin ý kiến giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Công văn số 4698/UBND-ĐC ngày 03 tháng 8 năm 2017 về việc xin ý kiến giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phù hợp với quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- UBND Tp Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(3b).NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục