Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/VPCP-V.I
V/v Dự án Chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số 12/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 về thông tin Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh một số nội dung liên quan đến Dự án Chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm thông tin lại với báo chí đúng sự thật và yêu cầu đăng tải để công khai, minh bạch những vấn đề báo chí đã nêu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: TH, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (2), Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng